دین صلح و نور احمدی

تنصیب امام علی (ع)

تنصیب امام علی (ع) وموضوع جانشینی آیا پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) از امام علی (ع) به عنوان جانشین خود نام بردند؟ یکی از بحث

Read More »

تقلید

تقلید آیا تقلید واقعاً بخشی از تعالیم خداوند برای بشریت است؟ تقلید یکی از جنبه های تشیع در اسلام است {و هیچ بشری را نسزد

Read More »